Doporučujeme

Helena Kadečková: Život s IslandemJan Sucharda: Devátá vlnaAuður Ava Ólafsdóttir: Nad propastí byla tmaAuður Ava Ólafsdóttir: Listopadoví motýliGunnar Gunnarsson: AdventGyrðir Elíasson: Měděné poleGyrðir Elíasson: Kniha od řeky SandáGyrðir Elíasson: Mezi stromyÓfeigur Sigurðsson: Kniha JónGyrðir Elíasson: Okno na jihEinar Kárason: Ptáci bouřeStaroislandské ságyLživé ságy starého severuEddica MinoraJiří Starý: Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky. Lucie Korecká: Sám spatříš svět stínů - hranice mezi světy v pozdních ságách o IslanďanechAlda Sigmundsdóttir: Malá kniha o IslanďanechJan Burian: Dvacet let s IslandemJan Sucharda: Island - země vzdálenáJan Sucharda: Island - 133 nej…Jan Sucharda: Island autem 4x4Jan Sucharda: SetkáníJan Sucharda: Ryby v soli


Partneři
Periscope Skandinávský dům
Kavárna na Boršově
Facebook
Stanovy Klubu islandských fanatiků

Článek I.
Název a sídlo spolku

 1. Název spolku zní: Klub islandských fanatiků, z.s., název spolku v anglickém jazyce je Icelandic Club („dále jen spolek“).
 2. Sídlem spolku je Praha. Adresa sídla k datu přijetí tohoto nového úplného znění stanov je Voskovcova 987/14, 152 00 Praha 5. Změna adresy sídla je možná i bez změny těchto stanov na základě rozhodnutí správní rady spolku.
 3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek II.
Poslání a účel spolku

Spolek si klade za cíl sdružovat osoby se zájmem o Island a rozvíjet informovanost české veřejnosti o Islandu, jeho historii, kultuře, přírodních krásách a o způsobu života jeho obyvatel.

 1. Hlavní činností – účelem spolku ve smyslu zákona - je zejména:
  1. Pořádání přednáškových, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí zaměřených na Island.
  2. Provozování internetových stránek, soustřeďování a sdílení informací.
  3. Poskytování rad a informací zájemcům o Island.
  4. Setkávání členů spolku a sdílení jejich informací a zkušeností týkajících se Islandu.
 2. Vedlejší činnost – předmět podnikání spolku:
  1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona.

Správní rada spolku je oprávněna rozhodnout i bez změny těchto stanov o ukončení, přerušení či změně předmětu podnikání spolku.

Článek III.
Členství

 1. Vznik členství:
  1. Členství ve spolku je dobrovolné. Řádným členem spolku se může stát fyzická osoba starší patnácti let, i osoba právnická. Členství vznikne vyplněním přihlášky na internetu, její validací pověřeným členem správní rady a zaplacením ročního členského příspěvku (tím dnem, který nastane později). Přihláška může být také předána správní radě v papírové podobě.
  2. Správní rada má právo zamítnout přijetí osoby za člena i bez udání důvodu, a to do 3 měsíců od vzniku členství dle předchozího ustanovení. Členství zamítnutého člena zaniká okamžikem, kdy je mu rozhodnutí o zamítnutí členství oznámeno.
 2. Zánik členství:
  1. Doručením oznámení o vystoupení správní radě.
  2. Nezaplacením ročního členského příspěvku do konce následujícího kalendářního roku.
  3. Rozhodnutím valné hromady o vyloučení pro závažné nebo opakované porušení členských povinností.
  4. Úmrtím fyzické osoby – člena spolku.
  5. Zánikem právnické osoby – člena spolku bez právního nástupce.
  6. Zánikem spolku.
 3. Práva členů spolku:
  1. Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů, do nichž byl ustanoven, a být o této činnosti informován.
  2. Účastnit se valné hromady, hlasovat a volit členy správní rady spolku.
  3. Po dosažení věku 18 let být volen do orgánů spolku.
  4. Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
  5. Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
  6. Užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny.
 4. Povinnosti členů spolku:
  1. Dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s posláním a zájmy spolku.
  2. Platit řádně a včas každoroční členské příspěvky.
 5. Čestné členství:
  1. Správní rada spolku má právo udělit čestné členství. Čestnými členy spolku mohou být jmenováni významní představitelé a osobnosti veřejného života, kteří svým vystupováním a jednáním napomáhají rozvoji a šíření účelu a poslání spolku, nebo přebírají záštitu nad jeho aktivitami.
  2. Čestní členové mají právo účastnit se akcí spolku. Mají také právo účastnit se valné hromady spolku, avšak nemají právo hlasovat, volit nebo být voleni do správní rady, taktéž nemají jakýkoli nárok na majetek spolku.
 6. Evidence členů:
  1. Spolek vede evidenci členů. Zápisy a výmazy z evidence provádí osoba pověřená správní radou spolku.
  2. Seznam členů není veřejně přístupný. Jména a příjmení členů jsou přístupná pouze řádným členům a to na internetových stránkách spolku.
 7. Sympatizanti spolku:
  1. Fyzické i právnické osoby se mohou stát sympatizanty spolku.
  2. Sympatizanti spolku nejsou jeho členy, nevztahují se na ně práva ani povinnosti členů spolku.

Článek IV.
Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.
 2. Statutárním orgánem spolku je správní rada.

Článek V.
Valná hromada

 1. Valná hromada je otevřená a přístupná všem řádným členům spolku, koná se minimálně jednou ročně.
 2. Valnou hromadu svolává správní rada spolku, která rozešle minimálně 3 týdny před konáním schůze všem členům spolku pozvánku elektronickou poštou na adresu, kterou člen uvedl ve své přihlášce, případně na později členem uvedenou kontaktní adresu. Pozvánka se rovněž po dobu nejméně 3 týdnů uveřejní na hlavní straně internetových stránek spolku.
 3. Mimořádná valná hromada spolku může být svolána z podnětu nadpoloviční většiny členů správní rady spolku, nebo požádá-li o to písemně nejméně jedna pětina členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti, není-li v ní uvedena lhůta pozdější.
 4. Valná hromada je schopna usnášet se, pokud se jí účastní nejméně jedna pětina členů spolku. Není-li přítomna jedna pětina členů v době, na kterou byla valná hromada svolána, je valná hromada po uplynutí 15 minut schopna jednat a usnášet se za účasti přítomných členů spolku.
 5. Valná hromada přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 6. Každý člen, který je osobně přítomen, má jeden hlas, hlasy jsou si rovny.
 7. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání při ohlášení valné hromady, lze projednávat a rozhodnou o ní jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 8. Pověřený člen správní rady vyhotoví zápis ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího konání. Zápis musí být zveřejněn nebo zaslán všem členům spolku.
 9. Valná hromada:
  1. Volí a odvolává členy správní rady.
  2. Stanovuje výši a splatnost členských příspěvků.
  3. Schvaluje případnou změnu stanov.
  4. Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za minulé období předkládanou správní radou.
  5. Konkretizuje plán činnosti spolku pro další období.
  6. Rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně (pro přijetí rozhodnutí je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů spolku).

Článek VI.
Správní rada

 1. Správní rada spolku je statutárním orgánem spolku. Je volena valnou hromadou na dvouleté volební období, má minimálně 3 členy. O počtu členů správní rady rozhoduje valná hromada. V případě, že se do vypršení mandátu členů správní rady nesejde valná hromada a nezvolí členy správní rady pro následující období, trvá funkční období stávajících členů správní rady až do doby, kdy se tak stane.
 2. Zasedání správní rady svolává předseda spolku, nebo jím pověřený člen, a to nejméně dvakrát do roka. Ze svých jednání pořizuje informativní zápisy.
 3. Správní rada:
  1. Určuje hlavní zaměření činnosti spolku.
  2. Řídí činnost spolku.
  3. Připravuje a navrhuje případné změny stanov.
  4. Volí a odvolává ze svého středu předsedu a místopředsedu.
  5. Připravuje zprávu o činnosti za uplynulé období včetně zprávy o hospodaření. Navrhuje plán činnosti na další období. Tyto přednese na valné hromadě spolku.
  6. Na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku.
  7. Uděluje čestné členství.
  8. Rozhoduje o všech ostatních záležitostech, o nichž podle stanov nerozhoduje jiný orgán spolku.
 4. Spolek zastupují navenek samostatně předseda nebo místopředseda. K právnímu jednání v hodnotě přesahující 20 000 Kč je třeba podpisu předsedy i místopředsedy spolku. K právnímu jednání v hodnotě přesahující 50 000 Kč je třeba předchozího písemného souhlasu správní rady. U smluv na dobu určitou delší jednoho roku nebo na dobu neurčitou se hodnota právního jednání posuzuje za jeden rok trvání smlouvy.
 5. Předseda řídí činnost správní rady spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 6. V případě nemoci, dlouhodobé nepřítomnosti či jiné závažné okolnosti, v jejímž důsledku se předseda nebo místopředseda nemůže aktivně podílet na činnosti spolku, může za sebe na dobu určitou, která nepřesahuje dobu do konce stávajícího volebního období, písemně zmocnit plnoprávného zástupce z řad ostatních členů správní rady. Plná moc takto udělená nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení správní radou.
 7. Předseda i místopředseda mají právo ze své funkce odstoupit – písemné oznámení o odstoupení doručí předseda místopředsedovi a naopak, ten do 14 dnů od obdržení oznámení svolá zasedání správní rady, na které je ze stávajících členů správní rady jmenován nástupce odstupujícího. Odstupují-li předseda i místopředseda zároveň, správní rada je povinna do tří týdnů od doručení odstoupení svolat valnou hromadu, na které proběhne nová volba členů správní rady. Odstoupení nabývá účinnosti nejpozději 30 dní od doručení písemného oznámení správní radě, nedojde-li k volbě nástupce odstupujícího dříve.
 8. Správní rada je schopna jednat a přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

Článek VII.
Zásady hospodaření

 1. Spolek je neziskovou organizací.
 2. Případné příjmy spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, sponzorské příspěvky, dotace, granty, finanční prostředky poskytnuté jako příspěvek od mezinárodních nadací, sdružení a dalších neziskových organizací, dědictví a příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spolku.
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku v souladu s těmito stanovami.
 4. V případě zrušení spolku jmenuje valná hromada likvidátora. Případný likvidační zůstatek připadne jiné neziskové organizaci podobného zaměření, kterou správní rada zvolí.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Právní poměry spolku se řídí dle zákona 89/2012 Sb.
 2. Toto nové úplné znění stanov bylo schváleno rozhodnutím valné hromady konané dne 24. 10. 2015.
 3. K datu přijetí těchto stanov měla správní rada spolku 5 členů.
 4. Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí soudu o zápisu změn ze stanov vyplývajících do rejstříku spolků. Tímto dnem budou nahrazena všechna předchozí znění stanov.

Zapsala: 24. 10. 2015 Daniela Zachystalová - místopředsedkyně Klubu islandských fanatiků, z.s.
Ověřila: 24. 10. 2015 Jana Jakšová – předsedkyně Klubu islandských fanatiků, z.s.